Spracovanie semennej suroviny

Slovenská technická norma definuje osivo ako plody a semená lesných drevín určené na produkciu semenáčikov a sadeníc. Pre spôsobilosť na dlhodobé skladovanie a efektívnosť výsevu, osivo má byť čisté, zbavené všetkých prímesí, nečistôt a nadbytočných častí. Osivo sa získava zo spracovania šišiek a šištíc, suchých plodov listnatých drevín a dužinatých plodov. Z hľadiska technológie sa spracovanie semennej suroviny šišiek a šištíc rozdeľuje na:

 • spracovanie rozpadavých šišiek a šištíc
 • spracovanie nerozpadaných šišiek a šištíc

Medzi spracovanie rozpadavých šišiek a šištíc patria šišky jedlí, limby a šištice briez. Po strate vody sa dokážu rozpadnúť samovoľne. Plodolisty sa po presušení oddelia od vretena a uvoľnia tak semeno. V optimálnych podmienkach dochádza k ich rozpadu v priebehu 1 – 3 týždňov.

Nerozpadavé šišky a šištice sa spracovávajú v špeciálnych zariadeniach, lúštiarňach, kde sú  vytvorené optimálne podmienky pre spracovanie semennej suroviny tak, aby sa neznížila biologická hodnota semien. Lúštenie pozostáva z troch fáz – predsušenie, sušenie a dolúštenie. Podobne ako v prírode, je pre lúštenie dôležitá teplota a optimálna vlhkosť vzduchu. OZ Semenoles disponuje zariadeniami rôznych konštrukčných princípov na lúštenie nerozpadavých šišiek.

 

 • Kombinovaná etážová lúštiareň pásová
 • Tunelová lúštiareň
 • Skriňová sušiareň BCC
 • Bubnová vytriasačka BCC
 • Kalábov vytriasač

Okrídľovanie, dočisťovanie a triedenie semien

Semená väčšiny ihličnatých drevín majú blanité krídla. Pôsobením tepla v lúštiarni vypadávajú zo šišiek semená s krídlami, zmiešané s drobnými nečistotami. Konečnou úpravou osiva je odkídlenie a odstránenie všetkých nečistôt, prímesí a prázdnych semien. K tomuto účelu sa používajú zariadenia:

 • Triedička hrubých nečistôt BCC
 • Jemná triedička BCC

 

 • Kartáčová odkídľovačka (suché okrídľovanie)
 • Palcová odkídľovačka (suché okrídľovanie)
 • Bubnová odkídľovačka BCC (mokré okrídľovanie)
 • Petkus
 • Plavenie
 • Gravitačný separátor BCC
 • Prevac

 

 

Semená niektorých druhov listnatých drevín sú pevne spojené s blanitými krídlami alebo listeňmi (javory, hrab, lipy) a často tvoria strapcovité súplodia. Niektoré druhy sú uložené v strukoch (agát). Pre ďalšie skladovanie je potrebné, aby osivo bolo čisté, zbavené nečistôt a pokiaľ je to možné aj listeňov. Semenná surovina suchých plodov listnatých drevín sa v závislosti od druhov dreviny, spracováva vymlátením a následným prečistením. Na spracovanie semennej suroviny buka sa používa špeciálne zariadenie – pneumatická čistička. Semená niektorých druhov drevín sa nachádzajú vo vnútri dužiny, ktorá môže mať rôznu hrúbku a štruktúru. Dužinaté plody majú prevažne listnaté dreviny – drieň, svíb, hlohy, vtáčí zob, jabloň, čerešňa, trnka, ruža, baza, jarabiny, kaliny.

Na oddelenie plodov od dužiny sa používa metóda máčania, alebo mechanické odieranie. Pre ďalšie skladovanie je dôležité dôsledne odstrániť zvyšok dužiny, ktoré by mohli byť zdrojom plesní.

Cenník služieb spracovania semennej suroviny

Názov službyCena za 1kg v €
Lúštenie semennej suroviny ihličnatých drevín
smrekovec opadavý5,76
ostatné druhy3,36
Množstevné prirážky pri oddieloch do 300 kg:
1 - 50 kg20%
51 - 100 kg10%
101 - 300 kg5%
Prirážka za lúštenie do 30 dní od dodania semennej suroviny v jarnom období20%
Dočisťovanie ihličnatého semena v krídlach6,24
Dočisťovanie ihličnatého semena v gravitačnom separátore a pomocou PREVACu5,34
Názov službyCena za 1kg v €
Čistenie semena buka bez prípravy na skladovanie0,90
Čistenie a príprava buka na krátkodobé skladovanie3,24
Príprava na krátkodobé skladovanie bez čistenia2,28
Čistenie a príprava buka na dlhodobé skladovanie3,60
Úprava vlhkosti na dlhodobé skladovanie3,18
Predsejbová príprava buka zo skladovania chladením2,70
Predsejbová príprava buka zo skladovania mrazením4,02
Predsejbová príprava listnáčov a jedle4,27
Predsejbová príprava ostatných ihličnanov4,27
Morenie osiva duba a buka0,66
Morenie ostatného osiva1,80
Termoterapia osiva duba a buka0,96
Výber naklíčených semien buka23,76

Obchodné podmienky

Ceny: Ceny sú uvedené v eurách s DPH 20% v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov. Ceny sú platné pre sklad OZ Semenoles v Liptovskom Hrádku.

Doba splatnosti: Doba splatnosti je stanovaná na 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V osobitných prípadoch je možné stanoviť inú dobu splatnosti dohodou, táto však musí byť stanovená oboma stranami predom, pred odberom tovaru alebo služieb a to buď zmluvne alebo vyznačením v objednávke.

Zmluvy: Zmluvy sa uzatvárajú na ústredí OZ. Pri uzatvorení zmluvy odberateľ predloží kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace.

Objednávky je potrebné zaslať minimálne sedem pracovných dní pred odberom tovaru na adresu OZ  Semenoles, poštou, faxom alebo na e-mailovú adresu. V objednávke je potrebné uviesť presnú adresu odberateľa, IČO, DIČ, bankové údaje, telefón, fax,  kontaktnú osobu. Dôležité je uviesť požadovanú semenársku oblasť, vegetačný stupeň, prípadne kvalitatívne parametre semien.

Dodacie podmienky: Odporúča sa osobný odber tovaru, nakoľko ide o živý rastlinný materiál, ktorý môže byť nekvalitnou dopravou ľahko znehodnotený. Nenaklíčené osivo sa posiela poštou na dobierku, pričom sa účtuje balné  a poštové.

Reklamácie: Po prevzatí tovaru spolu so zodpovedajúcou sprievodnou dokumentáciou sa reklamácie neprijímajú a tovar nemôže byť vrátený.

Predaj: Semená je možné zakúpiť v pracovné dni v čase od 7.00 do 15.00 hodiny v sídle Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Všetky väčšie odbery musia byť dohodnuté vopred.

Platnosť cenníka: Tento cenník je platný od 1.2.2023.

Kontakt: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok

Tel.: +421/44/ 522 2571, +421/44/ 522 2327

e-mail: semenoles@lesy.sk

Stredisko Lúštiareň Liptovský Hrádok:

Ján Sochor, +421/44/522 25 71, 0918/333 990, jan.sochor@lesy.sk

Ing. Eva Lániová, +421/44/522 25 71, 0918/333 991- distribúcia osiva, eva.laniova@lesy.sk