Termoterapia

Semená, najmä listnatých drevín, sú po opade na zem, atakované rôznymi hubovými ochoreniami (žalude ohrozuje Ciboria batschiana). Hubové napadnutie môže byť povrchové, alebo podpovrchové. Termoterapia je fyzikálna metóda zameraná na podpovrchovú dezinfekciu semien listnatých drevín pred uskladnením. Jej princípom je máčanie semien vo vode danej teploty za určitý čas. Využíva sa hlavne na ošetrenie semien duba, ale overená bola aj na ošetrení semien buka.

 

Ošetrenie semien pred uskladnením a výsevom

Pred uskladnením semien je potrebné upraviť ich obsah vody na optimálnu vlhkosť vhodnú na skladovanie. Na dosúšanie oddielov osiva, ktoré boli navlhčené pri odkrídlovaní, alebo triedení mokrou cestou sa  používa skriňová sušiareň BCC. Dĺžka sušenia závisí od hmotnosti oddielu osiva a jeho obsahu vody pred sušením a trvá od 1 do 5h. Pre semeno buka sa vyžaduje nižšia teplota, čím sa dĺžka sušenia predlžuje.

 

Morenie semien

Je ochrana semien pred výsevom proti nepriaznivým účinkom mikroflóry. Moridlo pôsobí na mikroorganizmy na povrchu, prípadne aj vo vnútri semena. Používa sa mokré morenie a suché morenie. Spôsob morenia závisí od moridla. Dôležité pri oboch postupoch je dôkladné premiešanie moriaceho prípravku s osivom. Dávka, prípadne koncentrácia moridla závisí od prípravku.

Predsejbová príprava

Semená niektorých druhov drevín nie sú schopné po oddelení od materskej rastliny vyklíčiť ani vtedy, keď majú pre klíčenie optimálne podmienky, pretože v štádiu dozrievania vstupujú do obdobia odpočinku, označovaného ako klíčny pokoj (dormancia). Klíčny pokoj je výsledkom prispôsobenia sa drevín k periodickým zmenám počasia a zabraňuje, aby semeno vyklíčilo v nevhodnom čase. Pri pestovaní sadbového materiálu v lesnej škôlke pre umelú obnovu lesa je potrebné dosiahnuť stav, aby semená vzchádzali rýchlo, v rovnakej dobe a v krátkom časovom intervale. Pre tento účel sa používajú rôzne typy predsejbovej prípravy osiva v závislosti na tom, aké príčiny dormanciu vyvolali.


OZ Semenoles poskytuje služby v lesnom semenárstve

Názov službyCena za 1kg v €
Čistenie semena buka bez prípravy na skladovanie0,90
Čistenie a príprava buka na krátkodobé skladovanie3,24
Príprava na krátkodobé skladovanie bez čistenia2,28
Čistenie a príprava buka na dlhodobé skladovanie3,60
Úprava vlhkosti na dlhodobé skladovanie3,18
Predsejbová príprava buka zo skladovania chladením2,70
Predsejbová príprava buka zo skladovania mrazením4,02
Predsejbová príprava listnáčov a jedle4,27
Predsejbová príprava ostatných ihličnanov4,27
Morenie osiva duba a buka0,66
Morenie ostatného osiva1,80
Termoterapia osiva duba a buka0,96
Výber naklíčených semien buka23,76

Obchodné podmienky

Ceny: Ceny sú uvedené v eurách s DPH 20% v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov. Ceny sú platné pre sklad OZ Semenoles v Liptovskom Hrádku.

Doba splatnosti: Doba splatnosti je stanovaná na 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V osobitných prípadoch je možné stanoviť inú dobu splatnosti dohodou, táto však musí byť stanovená oboma stranami predom, pred odberom tovaru alebo služieb a to buď zmluvne alebo vyznačením v objednávke.

Zmluvy: Zmluvy sa uzatvárajú na ústredí OZ. Pri uzatvorení zmluvy odberateľ predloží kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace.

Objednávky je potrebné zaslať minimálne sedem pracovných dní pred odberom tovaru na adresu OZ  Semenoles, poštou, faxom alebo na e-mailovú adresu. V objednávke je potrebné uviesť presnú adresu odberateľa, IČO, DIČ, bankové údaje, telefón, fax,  kontaktnú osobu. Dôležité je uviesť požadovanú semenársku oblasť, vegetačný stupeň, prípadne kvalitatívne parametre semien.

Dodacie podmienky: Odporúča sa osobný odber tovaru, nakoľko ide o živý rastlinný materiál, ktorý môže byť nekvalitnou dopravou ľahko znehodnotený. Nenaklíčené osivo sa posiela poštou na dobierku, pričom sa účtuje balné  a poštové.

Reklamácie: Po prevzatí tovaru spolu so zodpovedajúcou sprievodnou dokumentáciou sa reklamácie neprijímajú a tovar nemôže byť vrátený.

Predaj: Semená je možné zakúpiť v pracovné dni v čase od 7.00 do 15.00 hodiny v sídle Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Všetky väčšie odbery musia byť dohodnuté vopred.

Platnosť cenníka: Tento cenník je platný od 1.2.2023.

 

Kontakt: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok

Tel.: +421/44/ 522 2571, +421/44/ 522 2327

e-mail: semenoles@lesy.sk

 

Stredisko Lúštiareň Liptovský Hrádok:

Ján Sochor, +421/44/522 25 71, 0918/333 990, jan.sochor@lesy.sk

Ing. Eva Lániová, +421/44/522 25 71, 0918/333 991- distribúcia osiva, eva.laniova@lesy.sk