Skladovanie osiva

Nakoľko lesné dreviny neplodia každý rok a medzi jednotlivými rokmi úrod sú rôzne dlhé časové obdobia neúrody, skladovanie semien slúži na zabezpečenie dostatočnej škôlkarskej produkcie počas takýchto období. V podmienkach Slovenska každoročne plodia brezy, jelše, topole a vŕby. Semenné roky s vysokou plodnosťou pri javoroch, lipách a hrabe sa vyskytujú približne v dvojročných intervaloch. Pri boroviciach a smrekovci sa semenné roky opakujú približne 2 – 3 roky, pri buku 4 – 6 -8 rokov, pri smreku a dube každých 3 – 5 rokov.

Z tohto dôvodu je skladovanie osiva hospodársky významných drevín, s dlhou periodicitou plodnosti, nevyhnutné.

Spravidla sa skladovanie podľa dĺžky a prevádzkových potrieb rozlišuje na krátkodobé skladovanie (od zberu a spracovania semennej suroviny do najbližšieho biologicky vhodného obdobia výsevu; do nasledujúcej jari po zbere) a dlhodobé skladovanie (pri ktorom sú semená skladované viac ako jednu zimu).

Voľbou vhodných podmienok skladovania sa predlžuje prirodzená dĺžka života semien a spomaľuje sa proces starnutia. Znížením vlhkosti na spodný kritický obsah vody a súčasným znížením teploty sa vytvoria podmienky pre stav metabolického kľudu.

 

Základné informácie skladovacích priestorov

Klimatizovaný sklad ihličnatých drevín 80 ton

Klimatizovaný sklad listnatých drevín 120 ton


Cenník skladovanie osív

Názov službyCena za 1kg/€/mesiac
Krátkodobé skladovanie:
ihličnaté dreviny pri teplote 0 až +4 st. C0,54
listnaté dreviny pri teplote 0 až +4 st. C do 150 kg0,36
listnaté dreviny pri teplote 0 až +4 st. C nad 150 kg0,24
Dlhododobé skladovanie BK, DB, JD:
mrazením pri teplote -3 až -8 st. C do 150 kg0,48
mrazením pri teplote -3 až -8 st. C nad 150 - 500 kg0,36
mrazením pri teplote -3 až -8 st. C nad 500 kg0,30

Obchodné podmienky

Ceny: Ceny sú uvedené v eurách s DPH 20% v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov. Ceny sú platné pre sklad OZ Semenoles v Liptovskom Hrádku.

Doba splatnosti: Doba splatnosti je stanovaná na 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V osobitných prípadoch je možné stanoviť inú dobu splatnosti dohodou, táto však musí byť stanovená oboma stranami predom, pred odberom tovaru alebo služieb a to buď zmluvne alebo vyznačením v objednávke.

Zmluvy: Zmluvy sa uzatvárajú na ústredí OZ. Pri uzatvorení zmluvy odberateľ predloží kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace.

Objednávky je potrebné zaslať minimálne sedem pracovných dní pred odberom tovaru na adresu OZ  Semenoles, poštou, faxom alebo na e-mailovú adresu. V objednávke je potrebné uviesť presnú adresu odberateľa, IČO, DIČ, bankové údaje, telefón, fax,  kontaktnú osobu. Dôležité je uviesť požadovanú semenársku oblasť, vegetačný stupeň, prípadne kvalitatívne parametre semien.

Dodacie podmienky: Odporúča sa osobný odber tovaru, nakoľko ide o živý rastlinný materiál, ktorý môže byť nekvalitnou dopravou ľahko znehodnotený. Nenaklíčené osivo sa posiela poštou na dobierku, pričom sa účtuje balné  a poštové.

Reklamácie: Po prevzatí tovaru spolu so zodpovedajúcou sprievodnou dokumentáciou sa reklamácie neprijímajú a tovar nemôže byť vrátený.

Predaj: Semená je možné zakúpiť v pracovné dni v čase od 7.00 do 15.00 hodiny v sídle Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Všetky väčšie odbery musia byť dohodnuté vopred.

Platnosť cenníka: Tento cenník je platný od 1.2.2023.

Kontakt: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok

Tel.: +421/44/ 522 2571, +421/44/ 522 2327

e-mail: semenoles@lesy.sk

Stredisko Lúštiareň Liptovský Hrádok:

Ján Sochor, +421/44/522 25 71, 0918/333 990, jan.sochor@lesy.sk

Ing. Eva Lániová, +421/44/522 25 71, 0918/333 991- distribúcia osiva, eva.laniova@lesy.sk