História semenárskeho závodu Semenoles

Korene vzniku organizovaného semenárstva na Slovensku siahajú do obdobia rozpadu Rakúsko – uhorskej monarchie a vzniku I. ČSR. V tomto období nemalo Slovensko vlastné semenárstvo a celá potreba lesného osiva sa dovážala hlavne z Nemecka a Rakúska. Dovážal sa hlavne smrekovec opadavý z alpskej oblasti a neevidované semeno borovice sosny z Nemecka. Semeno smreka obyčajného sa dovážalo len ojedinele. Od roku 1910  už existovala v Čechách súkromná lúštiareň lesných semien v Českých Budějoviciach, ktorá spracovávala  nazbieranú semennú surovinu z Čiech a Moravy, ale hlavne kupovala a predávala osivo z importu, hlavne z Nemecka, Rakúska a Talianska. Časť osiva bola dovezená pre štátne lesy aj na Slovensko, ktoré v tom čase obhospodarovali necelých 10 % lesného fondu.

V roku 1919 sa zriaďuje v Prahe Československá lesnícko – drevárska banka, s pobočkou lesného semenárstva, ktorej prvý vedúci bol   František Sander, semenár s z lúštiarne České Budějovice. Lesné semenárstvo nebolo v rukách lesníckych odborníkov, ale bankárov, čo dokazuje komerčné zameranie celého lesného semenárstva. Špecifické podmienky lesného hospodárstva na Slovensku  sa museli už v tejto dobe rešpektovať, preto   semenná surovina nazbieraná na Slovensku sa  prepravovala železnicou na spracovanie do Českých Budějovíc, alebo do novovybudovanej lúštiarni   v   Kácove, a čisté semeno sa vozilo naspäť na Slovensko. Vzhľadom na veľkú prepravnú vzdialenosť bol tento spôsob nerentabilný. V roku 1921 sa  teda Československá lesnícko – drevárska banka v Prahe rozhodla zriadiť lúštiareň lesných semien v Liptovskom Hrádku. V roku 1922 odkúpila od malého statkára Karola Gelbu   nepoužívaný liehovar s priľahlými maštaľami, kde sa s liehovarníckými odpadkami dokrmoval dobytok. Pre potreby rozšírenia areálu sa    odkúpil susedný pozemok s rodinným domom. Uvedený pozemok a neskôr areál závodu bol pri rieke Belá ohraničený zo severu železnicou a z juhu štátnou cestou.

Ešte v tomto roku sa začalo s rekonštrukciou vysokej pálenice na  trojetážové hvozdové lúštiarne, maštale sa   prestavali  na sklady semenných šišiek a semena, zhotovili sa zariadenia lúštiarní, čistiacich strojov a iných  mechanizmov. Práce riadil vyslanec banky  František Šnajperk, stavebné práce prevádzal staviteľ Harminc. Na rekonštrukciu nejestvovala žiadna dokumentácia, ale už koncom roka bola lúštiareň spustená do skúšobnej prevádzky. Svojmu účelu slúžila plných 48   rokov.

V roku 1923 , ktorý sa pokladá za rok vzniku Semenárskeho závodu v Liptovskom Hrádku  bola uvedená lúštiareň lesných semien  do plnej prevádzky. Postupne sa dobudovali sklady a iné potrebné zariadenia. V tomto roku  dochádza aj k ďalšej dôležitej udalosti. Štátne lesy vedené generálnym riaditeľom Karolom Šimanom vstúpili do jednania s  ČS lesnícko – drevárskou bankou o kúpe lúštiarní v Liptovskom Hrádku a v Brandýse nad Labem. Semenoles v Liptovskom Hrádku sa stáva v roku 1923 zložkou štátnych lesov, bol začlenený pod Štátne lesy – priemyslové výrobne Chrudim,  čo malo rozhodujúci vplyv na  rozvoj lesného semenárstva na Slovensku.

 

Nová etapa semenárskeho závodu sa píše od roku 2005, kedy  prešlo pod správu OZ Semenoles   12 škôlkárskych stredísk  a produkcia  sadeníc všetkých lesných škôlok, ktoré boli pod správou lesných závodov. V súčasnosti má odštepný závod Semenoles špecializované stredisko Lúštiareň a 9 škôlkárskych stredísk: Jochy, Oravská priehrada, Brod, Hladomer, Šajdíkove Humence, Trstice, Drakšiar, Čermošná a Šariš. Celkom obhospodaruje 193 ha produkčnej plochy so zásobou 37 mil. semenáčikov a sadeníc listnatých drevín a 1,2 mil. krytokorenných sadeníc. OZ Semenoles obhospodaruje 51 ha semenných sadov, vytvára zásoby semena v genobanke  a  má založených 18 ha plantáží vianočných stromčekov.  Intenzívne sa venuje rozvoju pestovania okrasných drevín na samostatnom stredisku Genofondu a okrasných drevín na Jochách  a drobnej lesnej výrobe zameranej na spracovanie lesných plodov.

Súčasný rozvoj a nasmerovanie  výroby v lesnom semenárstve a škôlkárstve dáva dostatočnú záruku na zabezpečenie lesného hospodárstva provenienčne vhodným reprodukčným materiálom pre potreby Lesov SR a ostatných neštátnych subjektov na zakladanie zdravých lesných porastov.