Zameranie závodu - Vitajte na stránke Lesy SR š.p., OZ Semenoles

Prejsť na obsah
Zdroje semien a semennej suroviny
Odber semena a semennej suroviny prebieha z kategórii lesného reprodukčného materiálu: identifikovaný, selektovaný a kvalifikovaný. Zber je v zmysle platnej legislatívy nahlásený najmenej tri dni pred odberom príslušnému okresnému úradu, ktorý vykonáva kontrolu a vydá list o pôvode.
Semenné sady
OZ Semenoles spravuje na území Slovenska 30 semenných sadov. Drevinové zloženie tvorí Picea abies, Picea omorica, Larix decidua, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Abies alba, Quercus petraea, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Cerasus avium, Betula verrucosa, Tilia cordata na ploche 63 ha.
Kapacita a technologické vybavenie
Ročne spracúvame približne 200 000 kg semennej suroviny. Na lúštenie semennej suroviny používame švédsku linku BCC.
 
Banka semien
OZ Semenoles spravuje semennú banku hlavných hospodárskych druhov drevín.
Dlhodobé a krátkodobé skladovanie semena
V našich zariadeniach môžeme skladovať až okolo 50 000 kg semena. Ponúkame tiež nájomné skladovanie.

Predsejbová príprava
Ponúkame predsejbovú prípravu a ošetrenie termoterapiou.

Moderné technológie na spracovanie semena
Nadpriemerné výsledky pri spracovaní semena boli dosiahnuté technológiou PREVAC.

Certifikáty
OZ Semenoles je držiteľom Osvedčenia na zber, spracovanie a manipuláciu lesného reprodukčného materiálu podľa platnej legislatívy. Od roku 2009 je členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF

Kvalita oddielov semena
Kazdý oddiel určený na predaj má certifikát vydaný laboratóriom s osvedčením ISTA
Ďalšie produkty a služby

  • Pestovanie okrasných drevín a odrastkov

  • Zakladanie a údržba trávnikov

  • Ozeleňovacie práce pre mestá a obce

  • Výsadba živých plotov

  • Voskovanie krytokorenných sadeníc smreka pred Tvrdoňom smrekovým
Drobná lesná výroba
OZ Semenoles v rámci výrobného programu ponúka okrasné šiškové vence, okrasné šišky, jedľové šupiny, spracované šípky, jedľovú silicu a tiež  spracovanie lesných plodov
Návrat na obsah